Đơn hàng đã được ghi nhận vui lòng thanh toán


Tên:  TA VAN TUAN 
Stk: 19039940620011
Ngân hàng:  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Hà Nội
Mã ngân hàng: 01310001

Tên:  CONG TY TNHH CONG NGHE TUE TAM  
Stk: 19039940620011
Ngân hàng:  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - BDN- TCB BA DINH
Mã ngân hàng: 01310001 .